Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen Green Creatives als opdrachtnemer en opdrachtgevers te sluiten  overeenkomsten. Afwijkingen hierop zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen. 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34379332. Bij vragen over deze voorwaarden zijn wij bereikbaar op het volgende adres:
e-mail: info@greencreatives.nl
telefoon: 020 7370346
adres: Overtoom 141, 1054HG, Amsterdam

Aanbiedingen en offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend, maximaal vier weken geldig en binden Green Creatives alleen wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en met opdrachtgever zijn overeengekomen in een ondertekende opdrachtbevestiging of ondertekende offerte online.

Leveringstermijnen, aanpassingen, meerwerk en uitbesteden

Bij de uitvoering van opdrachten wordt gewerkt in fases. Een fase is afgerond wanneer sprake is van een akkoord van opdrachtgever, dan wel wanneer opdrachtgever heeft nagelaten de fase binnen de daarvoor door Green Creatives verstrekte termijn af te keuren. Vanaf dat moment eindigt de mogelijkheid
wijzigingen in een eerdere fase door te voeren. Dit kan uitsluitend na overleg en akkoord op eventueel meerwerk. Green Creatives doet zijn uiterste best de afgesproken leveringstermijnen na te komen, behalve bij het uitblijven van instructies, medewerking of voor de nakoming benodigde materialen, langer overleg met opdrachtgever dan voorzien, ziekte of overmacht. Indien een afgesproken termijn overschreden dreigt te worden wordt dit aan opdrachtgever gemeld.

Wanneer (een groot deel van) een opdracht op verzoek van de opdrachtgever gewijzigd dient te worden dient opdrachtgever hiervoor te betalen, zal vervolgens de lopende opdracht afgesloten worden en een nieuwe offerte worden opgesteld. Hierbij zal ook een nieuwe prijs voor de aanvullende werkzaamheden worden overeengekomen. Indien sprake is van meerwerk wordt contact opgenomen met opdrachtgever. Er worden dan afspraken gemaakt over de hoeveelheid meerwerk, de kosten en de betalingsvoorwaarden hiervan. Green Creatives behoudt zich het recht voor werk uit te besteden aan derden. Green Creatives fungeert dan als hoofdaannemer.

Wanneer er in het door Green Creatives geleverde product ondergeschikte afwijkingen zitten vergeleken met wat is afgesproken, heeft opdrachtgever in beginsel geen recht tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding. Na uitvoering van de opdracht is Green Creatives niet verplicht de daarbij gebruikte gegevens of materialen te bewaren.

Goedkeuring ontwerp

Bij ontwerpopdrachten komen wij in de opdrachtbevestiging of offerte een maximumaantal voorstellen overeen. Uit deze voorstellen dient door opdrachtgever een keuze gemaakt te worden. Het ontwerpen van meer voorstellen zal meerwerk tot gevolg hebben, waarvoor opdrachtgever zal moeten betalen.

Wij vragen opdrachtgever per afzonderlijkontwerp (of bij websites, per pagina) een definitieve goedkeuring van het betreffende ontwerp. Een goedkeuring bevat de volgende elementen:
– een bevestiging dat het definitieve ontwerp en alle afzonderlijke elementen daarvan gezien   zijn en op die wijze akkoord zijn;
– een bevestiging dat alle aanpassingen die na deze goedkeuring nog door ons verricht moeten
– worden als meerwerk worden aangemerkt;
– een bevestiging dat alle goedgekeurde elementen terug zullen komen in de uiteindelijke web site (o.a.: tekstblokken, ruimte voor filmpjes, Facebook-contacten, Twitter-feeds, menu’s, logo’s, vaste afbeeldingen, contactformulieren of social media buttons-).

Regels advertentieverkoop

Bij de verkoop van advertenties bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van cookies. Indien er voor opdrachtgevers cookies geplaatst en/of uitgelezen moeten worden zijn opdrachtgevers zelf volledig 

verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en wordt Green Creatives door
opdrachtgevers gevrijwaard in geval van eventuele aansprakelijkheidstellingen of sancties.

Opdrachtgevers verbinden zich ertoe zich volledig te houden aan de toepasselijke wetgeving rond
cookies en data-analyse, zoals o.a. opgenomen in de Telecommunicatiewet, de Wet bescherming
persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op verzoek van Green
Creatives zal dit schriftelijk aangetoond worden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten
aanzien van de inhoud van door opdrachtgever bedachte advertenties of campagnes.

Garantie

Green Creatives biedt drie (3) maanden na de levering van de producten en/of diensten garantie. Onder garantie wordt begrepen dat eventuele kenbare en/of niet-kenbare gebreken kosteloos door Green Creatives hersteld worden. Na deze termijn kan er een Service Level Agreement (SLA) overeengekomen worden. Indien blijkt dat er sprake is van gebreken dan doen wij er op verzoek van opdrachtgever alles aan deze binnen een redelijke termijn te herstellen. Opdrachtgever kan de garantie niet inroepen indien:
de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
– er door opdrachtgever of derden op enige wijze wijzigingen in onze producten en/of diensten zijn aangebracht;
–  opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de met Green Creatives gesloten overeenkomst;
– er gegevens verloren zijn gegaan als gevolg van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
– sprake is van producten en/of diensten waarvoor geen garantie gegeven kan worden;
– zoals werkzaamheden die betrekking hebben op uiterlijke vormgeving;
Green Creatives door opdrachtgever is gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden in geval van gebreken.
 Punten die vallen onder meerwerk zoals nieuwe functionaliteiten.

Duurovereenkomsten

Voor bepaalde diensten zoals bijvoorbeeld SEO, SEA, Social Mediacampagnes, website onderhoud en inkoop designuren werkt Green Creatives met duurovereenkomsten waarin met opdrachtgever wordt afgesproken dat we voor een bepaalde periode een -traject uitvoeren. In overleg wordt dit traject ingevuld voor een in de offerte bepaald aantal uren dat in een bepaalde periode aan het traject besteed zal worden. 

Deze overeenkomsten kunnen steeds tot één maand voor het einde daarvan schriftelijk worden opgezegd. Wordt er niet tijdig opgezegd dan lopen zij met een nieuwe periode van steeds drie (3) maanden door, totdat ze tijdig worden opgezegd.

Buitenlandse klanten

Van buitenlandse klanten verlangt Green Creatives altijd vooraf de volledige adresgegevens, een kopie van het legitimatiebewijs of een geldig uittreksel van het handelsregister in het betreffende land van 

oorsprong.  Het volledige voor onze producten en diensten afgesproken bedrag dient gestort te worden op een aan te wijzen Escrow-rekening. Het bedrag wordt in principe vrijgegeven conform de manier waarop er met Nederlandse partijen wordt gefactureerd.

Derde partijen

Het komt voor dat Green Creatives bij het verlenen van diensten afhankelijk is van de diensten van derden, de functionaliteiten van deze diensten en de mate waarin deze compatible zijn. 

Het kan voorkomen dat deze diensten of functionaliteiten niet optimaal met de eigen diensten van Green Creatives samengaan. Wij zullen er dan alles aan doen dit te voorkomen maar geven hier geen garantie voor. Green Creatives is hier in zoverre niet verantwoordelijk voor dat wij niet gehouden zijn kosteloos een oplossing voor dit niet optimale functioneren te vinden. Wij bieden hiervoor geen garanties.

Klachten en support

Indien sprake is van een klacht dient deze zo spoedig mogelijk aan Green Creatives gemeld te worden. Wij zullen ons vervolgens maximaal inspannen eventuele klachten op te lossen. Het indienen van een klacht verandert niets aan (de geldigheid van) de betalingsverplichtingen die opdrachtgever met ons is aangegaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Green Creatives is eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom (‘IE-rechten’) die rusten of ontstaan op of rond alle geleverde producten en diensten. Wanneer de IE-rechten bij derden liggen die ons toestemming hebben verleend tot het gebruik daarvan, blijven die IE-rechten te allen tijde bij de betreffende derden liggen. Om desondanks het redelijke gebruik van de producten en diensten mogelijk te maken verleent Green Creatives opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van IE-rechten op of rond die producten en/of diensten. 

Dit gebeurt altijd onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever zich aan de verplichtingen uit deze overeenkomst houden. Alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen en na betaling van een extra vergoeding kan Green Creatives IE-rechten overdragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Creatives is het niet toegestaan het resultaat van een opdracht aan te passen, ruimer of op een andere wijze dan afgesproken te gebruiken of derden daartoe in staat te stellen. 

Green Creatives heeft het recht hier in zulke gevallen een aanvullende vergoeding voor te vragen.

Indien het voorgaande zonder toestemming van Green Creatives plaatsvindt, heeft Green Creatives recht op een vergoeding hiervoor die tenminste drie (3) maal het normale tarief bedraagt en die in een redelijke verhouding tot het betreffende gebruik staat. Dit doet niet af aan eventuele andere rechten, zoals het recht op betaling van een vergoeding voor de volledige geleden schade als gevolg van dit gebruik. 

Indien op onze producten en rond onze diensten sprake is van aanduidingen die aangeven dat de betrokken IE-rechten bij Green Creatives of door haar ingeschakelde derden liggen, dan is het niet toegestaan deze aanduidingen te verwijderen en/of aan te tasten. Green Creatives heeft het ruimst denkbare recht haar naam te (laten) vermelden of verwijderen bij of rond publiciteit rond een opdracht en mag het resultaat daarvan op haar eigen website of via andere kanalen vermelden. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming tot deponering of registratie van 

IE-rechten rond de producten en/of diensten van Green Creatives over te gaan.

Eigendomsvoorbehoud

Alle zaken die Green Creatives voor opdrachtgever maakt en/of levert blijven haar eigendom totdat alle bedragen die opdrachtgever voor onze producten en/of diensten aan Green Creatives verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Het is opdrachtgever niet toegestaan pandrechten te verlenen op onder dit eigendomsvoorbehoud vallende zaken of deze op een andere manier te bezwaren. Wanneer derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken of daar bepaalde rechten op willen vestigen of doen gelden, moet opdrachtgever Green Creatives hier binnen zeven (7) dagen schriftelijk van op de hoogte stellen.

Vertrouwelijke informatie

Partijen komen overeen zoveel mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen zodat vertrouwelijke
informatie geheim wordt gehouden.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Green Creatives sluit slechts overeenkomsten indien er vooraf een vast (uur)tarief is afgesproken, of sprake is van een vaste prijs. Met Green Creatives gemaakte afspraken gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten van opdrachtgever. Bij een vaste prijs start Green Creatives de werkzaamheden in beginsel pas na ontvangst van de betaling van een voorschotnota van 50% van de afgesproken vaste prijs. Gedurende de werkzaamheden wordt er – afhankelijk van de voortgang of de fase waarin de opdracht zich bevindt – door Green Creatives opnieuw een nota opgesteld. Het laatste deel van een vaste prijs dient altijd voorafgaand aan de oplevering betaald te worden. Ieder project wordt afgesloten met een gespecificeerde eindafrekening. Indien sprake is van een duurovereenkomst worden de maandelijkse kosten steeds aan het begin van iedere kalendermaand bij opdrachtgevers in rekening gebracht.

Indien Green Creatives voor de uitvoering van de opdracht bepaalde zaken en/of diensten bij derden betrekt zullen de volledige daarbij gepaard gaande kosten vooraf voor 100% door opdrachtgevers betaald moeten worden. Deze betalingsverplichting geldt ook voor het maken van drukwerk.

De door Green Creatives gebruikte tarieven zijn altijd exclusief BTW.   

De (uur)tarieven van Green Creatives kunnen ieder jaar in januari opnieuw door haar worden vastgesteld. 

Dit kan alleen anders zijn indien dat schriftelijk tussen partijen is afgesproken. Betaling dient volledig en uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden. 

Het verrekenen van door Green Creatives gefactureerde bedragen is niet toegestaan. Bij overschrijding van de termijn van veertien dagen is opdrachtgever automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim. 

Vanaf dat moment zal er wettelijke rente over het openstaande bedrag betaald moeten worden. Alle kosten die het gevolg zijn van het te laat of niet verkrijgen van betaling door opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. Dergelijke incassokosten bedragen altijd minimaal 10% van het totale 

factuurbedrag met een minimum van € 150,00 ex BTW.

Wanneer er in termijnen betaald wordt heeft Green Creatives bij een te late betaling het recht de dienstverlening of het leveren van producten (tijdelijk) op te schorten. In een dergelijk geval kan 

Green Creatives een ‘bevriezing’ toepassen, waarmee opdrachtgever de toegang tot of beschikking over bepaalde diensten en/of producten wordt ontzegd. De bevriezing wordt pas opgeheven nadat partijen daarover in overleg zijn getreden en afspraken hebben gemaakt over het vervolg.

Verplichtingen opdrachtgever

Wanneer Green Creatives een opdracht uitvoert dient opdrachtgever Green Creatives:

– tijdig alle daarvoor benodigde gegevens en informatie te verstrekken;
volledige medewerking te verlenen;
– alle expliciet aan haar gegeven aanwijzingen op te volgen;
toegang te bieden tot relevante accounts van derden, zoals CRM-systemen, Google Adwords, Google Analytics accounts, etc.;
volledig en schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele voor de uitvoering van de op dracht relevante regelgeving.

Verstrekte gegevens

Green Creatives is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, actualiteit, opmaak en oplage van door opdrachtgever aan Green Creatives aangeleverd materiaal. Daarnaast kan van Green Creatives niet worden verwacht dat zij volledig op de hoogte is van alle wetgeving die van toepassing is binnen de specifieke branche van de opdrachtgever. Green Creatives gaat ervan uit dat wat door opdrachtgever wordt aangeleverd in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Green Creatives voor eventuele aanspraken van derden of instanties dienaangaande. Wanneer er nieuwsbrieven, mailings en dergelijke verzonden worden staat opdrachtgever in voor de juistheid of geldigheid van de door haar aangeleverde (e-mail)adressen waarnaar verzonden wordt. 

Mogelijkheden tot opzegging

Indien er tijdens de uitvoering van de opdracht geen contact met opdrachtgever te krijgen is, heeft Green Creatives na drie (3) pogingen binnen minimaal één week schriftelijk contact op te nemen het recht de overeenkomst op te zeggen. 

De tot dat moment aan de betreffende opdracht besteedde uren zullen dan conform de gebruikelijke uurtarieven in rekening worden gebracht. Opdrachtgever kan na opzegging geen rechten meer aan de overeenkomst met Green Creatives ontlenen.

Wanneer opdrachtgever Green Creatives de noodzakelijke gegevens en informatie niet, te laat of niet volgens de afspraken aanlevert of indien opdrachtgever zich op een andere wijze niet aan hun verplichting houdt, heeft Green Creatives nadat opdrachtgever daar schriftelijk op is gewezen met een hersteltermijn van veertien (14) dagen, het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten.

Als Green Creatives in verband hiermee kosten moet maken heeft Green Creatives het recht deze kosten tegen gebruikelijke uurtarieven in rekening te brengen. Gebruik van muziek en video´s Indien er via de door ons ontwikkelde producten, zoals o.a. websites of applicaties, muziek en/of video’s worden afgespeeld en/of vertoond, worden hier veelal kosten voor in rekening gebracht door collectieve beheersorganisaties, zoals Buma/Stemra en/of SENA. Deze extra kosten vallen buiten onze tarieven en prijzen en komen te allen tijde afzonderlijk voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgevers vrijwaren Green Creatives hiervoor.

Exclusiviteit

Aan Green Creatives verstrekte opdrachten zijn te allen tijde exclusief en worden niet gelijktijdig ook aan 

andere partijen verstrekt. 

Relatiebeding

Daarnaast zal opdrachtgever gedurende de uitvoering van een opdracht en tot één (1) jaar daarna geen contractuele relaties aangaan met werknemers van Green Creatives en zullen zij hen dus ook niet direct of indirect in dienst nemen. Hier kan alleen door voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Green 

Creatives vanaf geweken worden.

Op overtreding van het voornoemde punt door opdrachtgever staat een direct opeisbare boete van 

€ 50.000,- per overtreding en een boete van € 2.500,- per dag dat een dergelijke overtreding voortduurt. Deze boete wordt door opdrachtgevers. Het verschuldigd raken van boetes heeft geen invloed op het recht van Green Creatives een volledige schadevergoeding te vorderen. Hieronder vallen ook de handhavingskosten, los van de vraag of er rechtsmaatregelen worden ingesteld. 

Privacyregels

Opdrachtgever komt met Green Creatives overeen zich te houden aan de toepasselijke privacyregels zoals opgenomen in de daarvoor opgestelde specifieke Nederlandse en Europese wetten zoals de Wbp en vanaf mei 2018 de AVG. Green Creatives is niet verantwoordelijk voor het eventueel schenden van bepalingen uit deze regelgeving indien zij op verzoek van opdrachtgevers nieuwsbrieven, mailings en dergelijke vervaardigen en verzenden. Opdrachtgevers vrijwaren Green Creatives hiervoor.

Wanneer de opdracht met zich meebrengt dat Green Creatives persoonsgegevens moet verwerken dient de opdrachtgever te worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke en Green Creatives de verwerker. Green Creatives gaat ervan uit dat opdrachtgever zich vanuit haar hoedanigheid verzekerd heeft van een rechtsgeldige toestemming of wettelijke grondslag om tot de betreffende verwerking van persoonsgegevens over te gaan en dat dit niet onrechtmatig is.

Dit brengt onder andere mee dat opdrachtgever derden voldoende informeert, inzage geeft, de gegevens zo nodig corrigeert of verwijdert en technisch en organisatorisch beveiligd bewaart en dat niet langer doet dan nodig voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Dat doel dient ook altijd voorafgaand aan het verkrijgen van toestemming aan derden bekend te zijn gemaakt en mag tussentijds niet zonder hernieuwde toestemming worden gewijzigd.

Green Creatives is te allen tijde bereid om op welke wijze dan ook en waar mogelijk medewerking te verlenen teneinde aan voornoemde eisen te beantwoorden en met opdrachtgever afzonderlijke verwerkersovereenkomsten aan te gaan om een en ander nog beter in overeenstemming met wet en regelgeving te brengen. Door ons bij de verwerking van persoonsgegevens te betrekken erkennen opdrachtgevers zich ervan op de hoogte te hebben gesteld dat onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen volgens de stand der techniek in orde zijn en verklaren zij Green Creatives niet aansprakelijk te zullen stellen als er zich toch een beveiligingsincident mocht voordoen. 

In het geval dat Green Creatives van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opgelegd zou krijgen als gevolg van het in opdracht van een opdrachtgever verwerken van persoonsgegevens, zullen wij door opdrachtgever worden gevrijwaard. Daarnaast behoudt Green Creatives zich het recht voor bij werkzaamheden op dit punt kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid Green Creatives

Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (art. 6:74 BW), is Green Creatives uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade voor zover dat uit de wet voortvloeit.

In die gevallen zal het bedrag dat Green Creatives aan schadevergoeding dient te betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat Green Creatives van de opdrachtgever voor het uitvoeren van de overeenkomst heeft ontvangen. De BTW staat hier buiten. Indien sprake is van een duurovereenkomst, zal het bedrag dat Green Creatives op grond van een tekortkoming in de nakoming aan schadevergoeding moet betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat is afgesproken voor onze prestaties in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat Green Creatives tekort is gekomen in de nakoming.

Als Green Creatives, één of meer van haar medewerkers of een ondergeschikte waarvoor zij verantwoordelijk is zich tegenover opdrachtgever schuldig heeft gemaakt aan een algemene onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), is Green Creatives alleen aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is als die het gevolg is van opzet of grove schuld door Green Creatives. In dat geval zal er door Green Creatives per (reeks samenhangende) gebeurtenis(sen) nooit meer vergoed worden dan het bedrag dat zij voor het uitvoeren van de overeenkomst ontvangen heeft. De BTW valt hier niet onder. Dit bedrag is nooit hoger dan € 5.000,-.

Green Creatives kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zaken die buiten haar invloedssfeer liggen. Hieronder vallen ook tegenvallende resultaten van advertentiecampagnes. Indien Green Creatives in het kader daarvan prognoses heeft gemaakt, zijn dat altijd vrijblijvende inschattingen geweest en is Green Creatives hier niet op aan te spreken. Voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten door derden, dienen deze derden aangesproken te worden. Wanneer Green Creatives wordt ingeschakeld om dergelijke schade te herstellen zal daar afzonderlijk meerwerk voor in rekening worden gebracht.

Alle bedragen die Green Creatives mogelijk in de vorm van schadevergoeding aan opdrachtgever zou moeten betalen worden verminderd met eventuele eerder door Green Creatives aan opdrachtgever verstrekte afboekingen. Green Creatives is in aanvulling op de hiervoor genoemde posten nooit aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade door gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie, het verlies van gegevens, schade als gevolg van het niet halen van een leveringstermijn die het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, schade die het gevolg is van het onvoldoende verstrekken van medewerking of het opvolgen van onze aanwijzingen, het geven van verkeerde gegevens of informatie. 

Green Creatives kan in alle gevallen pas aansprakelijk zijn voor schade indien zij daar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het ontstaan van de schade, daar schriftelijk van op de hoogte zijn gesteld. Daarnaast geldt dat de aansprakelijkheid van Green Creatives nooit verder strekt dan het bedrag dat de verzekeraar haar uitkeert. Voor al het meerdere is de aansprakelijkheid van Green Creatives beperkt.

Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar nadat de opdracht door voltooiing, 

opzegging of ontbinding is geëindigd.

Overmacht

Overmacht: alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg 

hebben dat Green Creatives niet (meer) in staat is haar afspraken (volledig) na te komen. 

Hieronder wordt o.a. begrepen: stakingen, ziekte van zowel eigen mensen als ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor of bij de door opdrachtgever ingeschakelde externe partijen, het niet over voldoende of onjuiste gegevens beschikken, dan wel 

wanneer onvoldoende medewerking wordt verleend.

Tijdens overmacht worden alle leverings- en andere verplichtingen van Green Creatives opgeschort. Indien de periode waarin nakoming door overmacht langer duurt dan vier (4) weken zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat dit betekent dat één van partijen tegenover de ander schadeplichtig is. Wanneer Green Creatives bij het intreden van de overmacht en/of ontbinding al werkzaamheden verricht heeft, heeft zij het recht dat afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever ook gehouden de betreffende factuur te betalen. Deze factuur wordt dan geacht voort te komen uit een zelfstandige overeenkomst met Green Creatives.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Los van het recht op een schadevergoeding kunnen beide partijen zonder ingebrekestellingen of uitspraken van een rechter de overeenkomst in sommige gevallen schriftelijk opzeggen. Dit is het geval bij:

– surséance van betaling;
faillissement(s-aanvraag);
– liquidatie of beëindiging van de onderneming.

Dit geldt niet bij fusies, overnames en dergelijke.

Los van het recht op een schadevergoeding kunnen beide partijen zonder uitspraken van een rechter de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen of de (verdere) uitvoering van werkzaamheden opschorten wanneer de ander – altijd na een ingebrekestelling met een termijn van veertien (14) dagen voor herstel – toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

Los van het recht op een schadevergoeding kan Green Creatives zonder uitspraak van een rechter de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen of de (verdere) uitvoering van werkzaamheden opschorten wanneer opdrachtgever valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven of de overeenkomst onder valse voorwendselen gesloten heeft. Een ontbinding, door partijen zelf of door de rechter, heeft nooit terugwerkende kracht. Zowel wanneer wij het werk opschorten, als ook wanneer de overeenkomst ontbonden wordt, is opdrachtgever verplicht de door ons in redelijkheid verrichtte (voorbereidings)werkzaamheden te vergoeden, waaronder ook de met derden aangegane verplichtingevallen. Als er sprake is van een aanbetaling, dan wordt die met de kosten voor deze verrichtingen verrekend. Dit alles doet niet af aan de aan Green Creatives op basis van de wet of deze overeenkomst toekomende rechten, waaronder het recht op vergoeding op grond van een winstderving of van de schade die uit de ontbinding voortvloeit. Iedere vordering die Green Creatives op basis hiervan op opdrachtgever heeft of zal krijgen zal dadelijk en ineens opeisbaar zijn.

Wanneer de opdracht ontbonden of opgezegd wordt komen eventueel verleende kwantumkortingen te vervallen. Die kortingen zijn immers gebaseerd op het feit dat Green Creatives meerdere opdrachten is verstrekt. Green Creatives heeft het recht in een dergelijk geval de verstrekte korting alsnog afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, offertes, 

opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden die tussen Green Creatives en opdrachtgever plaatsvinden of uitgewisseld worden. Onder de diensten van Green Creatives vallen onder andere alle design (o.a. logo’s en huisstijlen), reclame, marketing (waaronder SEO en online adverteren), copywriting, 

drukwerk, web development, hosting en consultancy diensten.

Indien opdrachtgevers over inkoop- of andere voorwaarden beschikken, dan wijzen wij deze standaard af. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk. Wanneer een onderdeel van deze voorwaarden om welke reden dan ook nietig mocht blijken te zijn of vernietigd zou worden, blijven alle andere onderdelen volledig van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met als doel hier een vervangende bepaling voor op te stellen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het doel en strekking van het niet langer geldige onderdeel zo veel mogelijk wordt meegenomen.

Green Creatives heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder dit vooraf te hoeven aankondigen aan te passen, aan te vullen of onderdelen eruit te verwijderen. 

Wijzingen worden schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt en treden één maand na deze bekendmaking in werking.

Indien opdrachtgevers de op die wijze bekend gemaakte algemene voorwaarden niet willen accepteren ontstaat het recht de overeenkomst op te zeggen, maar uitsluitend tot aan het moment waarop de nieuwe voorwaarden in werking treden. Opzeggen kan alleen schriftelijk aangetekend aan het kantooradres van Green Creatives.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle dienstverlening van Green Creatives en de afspraken die zij dienaangaande maakt is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.